Poprzednie wersje Regulaminu i Polityki Prywatności Fangol

ℹ️ Najnowsze wersje naszego regulaminu i polityki prywatności przeczytasz tutaj: Regulamin & Polityka Prywatności

Regulamin serwisu internetowego Fangol.pl

§ 1. Definicje

 1. Kontakt – kontakt z Usługodawcą, umożliwiany następującymi kanałami:
 2. a. drogą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub przez dedykowaną zakładkę strony internetowej o nazwie „Kontakt”.
 3. Konto – modyfikowalny element Serwisu Internetowego, utworzony za pośrednictwem interaktywnego formularza rejestracyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem, zawierający informacje o Użytkowniku, dobrowolnie podane przez niego. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może korzystać z Usług.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: /regulamin
 5. Serwis Internetowy lub Serwis – zbiór stron internetowych należący do Usługodawcy, umieszczony w domenie o nazwie fangol.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści i ich publikację w sieci Internet, a także ich udostępnianie osobom trzecim.
 6. Strony – Użytkownik i Usługodawca.
 7. Treści – wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę (np. materiały tekstowe, grafika, zdjęcia, dźwięk, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), które Użytkownik może przeglądać lub wgrać na serwer Usługodawcy w formie elektronicznej przy użyciu Usług.
 8. Umowa – bezpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na hostowaniu przez Usługodawcę Treści na warunkach wskazanych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz na udostępnianiu Użytkownikom narzędzi teleinformatycznych celem zamieszczania przez Użytkownika Treści.
 10. Usługodawca – Usługodawcą jest Listonic Sp. z o.o., numer KRS 0000326899, NIP 7251990050, REGON 100614762.
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 12. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 14. Użytkownik Konta lub Użytkownik – osoba, która po zapoznaniu się i zaakceptowaniu zasad Regulaminu, wypełniła formularz rejestracyjny i utworzyła Konto. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają zdolność do czynności prawnych.
 15. Wniosek Rejestracji Konta – oznacza interaktywny formularz rejestracyjny, dostępny na dedykowanej podstronie internetowej Serwisu, który po uzupełnieniu i przesłaniu Usługodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, stanowi wniosek o utworzenie Konta i pozyskanie statusu Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy dostarcza Użytkownikom infrastrukturę teleinformatyczną celem świadczenia bezpłatnych usług udzielanych drogą elektroniczną polegających na przechowywaniu danych przekazanych przez ich Użytkowników i udostępnianiu ich osobom trzecim, korzystającym z Internetu, w szczególności w formie prowadzenia Konta Użytkownika, przechowywania i udostępniania przez Użytkowników Treści oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż Usługodawca nie odpowiada za zewnętrzne witryny i ich zasoby oraz nie zatwierdza reklam czy innych treści udostępnianych poprzez takie zewnętrzne źródła.
 3. Niniejszy Regulamin wyznacza zasady i warunki korzystania z Usług Serwisu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.fangol.pl, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy, i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Serwisu Internetowego, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Korzystanie z usług Serwisu Internetowego podlega zasadom umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Zasady te stosuje się do wszystkich użytkowników Usług, w szczególności zamieszczających Treści przy użyciu Usług.
 6. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać z Usług.
 7. W celu korzystania z Serwisu Internetowego i Usług, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 8. a. urządzenie z dostępem do sieci Internet
 9. b. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari) z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji,
 10. c. rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM
 11. d. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programów dekompresujących,
 12. e. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 13. f. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pikseli.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zakresu zagrożenia.
 15. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 16. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy nie otrzymywali niechcianych informacji przesłanych bez ich zgody (tzw. spamu) przez podmioty trzecie, dlatego zaistnienie takich przypadków należy niezwłocznie zgłosić Usługodawcy.
 17. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. Rejestracja

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego i innych elementów Usług, Użytkownik powinien założyć Konto.
 2. Konto udostępniane jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 3. Użytkownik tworzy indywidualne Konto dokonując procedury Rejestracji.
 4. Użytkownik dokonuje procedury Rejestracji w następstwie:
 5. a. wypełnienia w sposób kompletny i zgodny z prawdą Wniosku Rejestracji Konta dostępnego na jednej z podstron Serwisu Internetowego;
 6. b. dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji;
 7. c. przesłania skompletowanego Wniosku do Usługodawcy, stosując się do komunikatów wyświetlanych na stronie podczas procedury;
 8. d. aktywowania Konta za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas Rejestracji;
 9. e. zalogowania się w Serwisie Internetowym.
 10. Podanie danych wymaganych podczas Rejestracji jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do Usług.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą zostaje zawarta przez Użytkownika na czas nieokreślony z chwilą akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu.
 12. Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w związku z czym Użytkownik w trakcie procedury rejestracyjnej udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Usług zgodnie z Regulaminem. Zalogowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz może usunąć Konto wraz z danymi osobowymi poprzez zgłoszenie takiego żądanie Usługodawcy.
 13. W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje login oraz hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 14. Konto może mieć tylko jednego właściciela. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż jest odpowiedzialny za korzystanie z jego Konta.
 15. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Niedozwolone jest udzielenie przez Użytkownika osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Konta Użytkownika, jak również Użytkownik nie może korzystać z Konta, którego nie jest właścicielem.
 16. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z jego Konta przez osoby nieuprawnione.

§ 4. Korzystanie z Usług

 1. Usługodawca udostępnia Usługi z zastrzeżeniem niniejszych warunków, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż niespełnienie któregokolwiek z nich będzie stanowiło naruszenie Regulaminu.
 2. Z Serwisu Internetowego Użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji Konta, a następnie się logując.
 3. Użytkownik oświadcza, iż korzystanie z Serwisu Internetowego będzie następować zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
 4. Użytkownik w ramach Usług, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość:
 5. a. zamieszczać Treści na serwerach Usługodawcy, a następnie umożliwiać ich publikację,
 6. b. przeglądać Serwis Internetowy,
 7. c. zamieszczać w Serwisie komentarze za pośrednictwem „wtyczki” społecznościowej,
 8. d. przydzielać punkty wybranym Treściom,
 9. e. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych lub portalach społecznościowych linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach Serwisu Internetowego,
 10. f. brać udział w statystykach Użytkownika,
 11. g. głaszania naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego, ja również składania reklamacji.
 12. W tym celu Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną. Usługodawca nie ingeruje przy tym w zakres Treści.
 13. W ramach Usług dostępne są również takie funkcjonalności jak Ranking klubów, Ranking Użytkowników, Mem Generator. Są to w pełnia zautomatyzowane narzędzie techniczne Serwisu Internetowego, za pomocą których Użytkownicy mają możliwość tworzyć Treści.
 14. Szczególne zasady działania funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępne są w dedykowanych im podstronach.
 15. Usługodawca zapewnia mechanizm zawiadamiania przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy w każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania, także drogą wskazaną w Kontakcie.
 16. Usługodawca zastrzega możność aktualizacji funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnym czasie, o ile wprowadzanie zmian nie będzie stanowić ich pogorszenia dla Użytkowników, a także nie wpłynie na zakres praw i obowiązków Stron.
 17. Z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego nie jest pobierane od Użytkownika wynagrodzenia.
 18. Z tytułu korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie, w szczególności za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje.
 19. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz Treści, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych, w szczególności Użytkownik nie może kopiować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób rozporządzać Treściami.
 20. Użytkownik nie może korzystać z Usług, bezpośrednio lub pośrednio, w celach komercyjnych, także w formie umieszczania materiałów reklamowych, sponsoringowych lub promocyjnych, czy w inny sposób czerpać korzyści majątkowych z posiadania Konta.
 21. Naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki:
 22. a. ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę,
 23. b. blokada dostępu do Konta,
 24. c. usunięcie Treści,
 25. d. usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami,
 26. e. uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnej Rejestracji.
 27. Za naruszenie Regulaminu poczytuje się również zachęcanie, ułatwianie, przyczynianie się i upowszechnianie sposobów naruszenia postanowień Regulaminu lub ich obchodzenia.
 28. Użytkownik, którego Treść lub Konto zostało usunięte z powodu naruszenia praw innej osoby lub postanowień Regulaminu, jak również w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może odwołać się od takiej decyzji drogą wskazaną w Kontakcie.
 29. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do dalszych, prawem przewidzianych działań, w szczególności do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, właściwych w sprawach zapobiegania i ścigania danego rodzaju przestępstw.

§ 5. Treści

 1. Zarejestrowany Użytkownik może przekazywać i rozpowszechniać Treści.
 2. Użytkownik utrzymuje wszystkie prawa do przekazanych Treści, z zastrzeżeniem przyznanych Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż ponosi nieograniczoną odpowiedzialność związaną z przesłaniem Treści oraz skutkami jej rozpowszechnienia.
 4. Usługodawca nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyświetlanych w ramach Serwisu Internetowego opinii i komentarzy.
 5. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż posiada na cały okres korzystania z Usług wszystkie prawa, w tym licencje i zezwolenia konieczne dla umożliwienia korzystania z tych Treści w sposób określony dla Usług, oraz, iż prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.
 6. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 7. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 8. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, iż jest władny zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa do udzielenia Usługodawcy ograniczonych praw licencyjnych określonych w Regulaminie, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z zakresem tych licencji nie naruszy praw osób trzecich.
 9. Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie Internetowym Treści, komentarzy czy przybierać nazwę Użytkownika, które w szczególności mogą:
 10. a. naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
 11. b. upowszechniać łamanie praw własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskich, oraz dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,
 12. c. propagować nienawiść na tle rasowych, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym,
 13. d. propagować totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i innych ideologii, powszechnie uważanych za zbrodnicze,
 14. e. mieć charakter erotyczny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,
 15. f. zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,
 16. g. stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
 17. h. być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami 'netykiety’.
 18. i. zawierać wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
 19. j. promować inne strony internetowe.
 20. Jeżeli zdaniem Użytkownika lub osoby trzeciej Treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, należy niezwłocznie poinformować o fakcie tym Usługodawcę, kierując zawiadomienie w sposób wskazany w Kontakcie.
 21. Usługodawca nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie Internetowym i szkody wynikłe z tego tytułu.
 22. Użytkownik zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienie przeciwko Usługodawcy podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Użytkownika Treści, Użytkownik ten wstąpi w miejsce Usługodawcy do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Usługodawca spełnił takie roszczenia, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

§ 6. Polityka w zakresie praw własności intelektualnej

 1. W ramach niniejszej polityki Usługodawca uniemożliwia dostęp do danych o charakterze bezprawnym, jak również może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług w przypadku potwierdzenia faktu dopuszczenia się przez Użytkownika powtórnego naruszenia.
 2. Użytkownikowi zabrania się przesyłania i rozpowszechniania Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
 3. Użytkownik ma obowiązek ponoszenia wymaganych opłat, które należą się twórcy, wykonawcy lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Serwisie Internetowym utworu.
 4. Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.
 5. Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej w dowolnej formie, wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 6. Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub, w przypadku gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów, oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.
 7. W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.
 8. Użytkownik, któremu zarzuca się naruszenie praw własności intelektualnej jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas procedury Rejestracji. Użytkownik ma 7 dni na ustosunkowanie się do zarzutu.
 9. Usługodawca usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, w stosunku do których zarzuty są uzasadnione.
 10. Powtórne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować usunięcie Konta Użytkownika.

§ 7. Licencje

 1. Zamieszczając na Serwisie Internetowym Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie takich Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług, w tym do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
 2. Powyższa licencja wygasa z chwilą usunięcia Treści, której dotyczy.

§ 8. Zakończenie relacji z Usługodawcą

 1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązują Użytkownika do czasu ich wypowiedzenia przez niego lub Usługodawcę na podstawie niżej określonej.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w każdym czasie bez podania przyczyny lub np. w przypadku zmiany Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez oświadczenie o rozwiązaniu umowy oraz zamknięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem, także poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
 4. a. naruszenia przez Użytkownika warunków umowy i Regulaminu,
 5. b. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy,
 6. c. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.

§ 9. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W ramach realizacji Usług, Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Serwisu Internetowego, na których umieszczone są Treści, i za niniejsze jest odpowiedzialny.
 2. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 4. a. za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu Internetowego sprzecznego z normalnym korzystaniem zgodnym z jego przeznaczeniem i wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Usług,
 5. b. za Treści umieszczane przez Użytkowników,
 6. c. za szkody związane z zamieszczeniem Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa czy dobrymi obyczajami,
 7. d. z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
 8. e. za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w Serwisie Internetowych,
 9. f. za szkody wynikłe z polegania przez Użytkownika na prawidłowości jakiejkolwiek reklamy, ukazującej się w ramach Usług lub zawarcia relacji z jej reklamodawcą,
 10. g. za szkody wynikłe z usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 11. h. za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych Konta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
 12. i. za szkody wynikłe z treści zawartych w aplikacjach zewnętrznych.
 13. Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w przedmiocie świadczonych Usług w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje należy składać w formie korespondencji listownej kierowanej na adres mailowy Usługodawcy [email protected]
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej następujące informacje:
 5. a. pozwalające na identyfikacje Użytkownika: nazwa Użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
 6. b. określenie przedmiot reklamacji,
 7. c. określenie ewentualnych roszczeń Użytkownika,
 8. d. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.
 9. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 11. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych oraz Zaufanych Partnerów. Dane administratora: Listonic sp. z o.o. ul. Piotrkowska 99 90-425 Łódź Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”) skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: Listonic sp. z o.o. ul. Piotrkowska 99 90-425 Łódź E-mail: [email protected]” Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej. Jednocześnie pragniemy wskazać, że zdarza się, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni umieszczenie reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową, nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym IOD.
 2. a. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update
 3. b. FACEBOOKAUDIENCENETWORK – https://www.facebook.com/privacy/explanation
 4. c. Gemius – https://www.gemius.com/cookie-policy.html
 5. d. Google – https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
 6. e. WAYTOGROW – http://www.waytogrow.eu/pl
 7. f. Rubicon Project – https://rubiconproject.com/privacy/
 8. g. SMART RTB+ – https://smartadserver.com/
 9. h. InMobi – https://www.inmobi.com/privacy-policy-for-eea
 10. i. ADDAPPTR – https://www.addapptr.com/contact
 11. Dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej jest przetwarzany w celu założenia Konta, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. W ramach projektu IFT dodatkowo przetwarzamy imię, nazwisko i datę urodzin aby świadczyć usługi doracze. Nasze aplikacje mobilne na potrzeby jednoznacznej identyfikacji Użytkownika zapisują identyfikator urządzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybiórczo doręczać powiadomienia wykluczając tych, którzy z tej usługi zrezygnowali. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie. Oprócz tego serwis zapamiętuje następujące dane w celach statystycznych:
 12. a. typ urządzenia
 13. b. system operacyjny
 14. c. rodzaj przeglądarki internetowej
 15. d. rozdzielczość ekranu
 16. e. adres IP
 17. Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.
 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 19. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.
 20. Dane gromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Listonic dane takie udostępni.
 21. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce Konto każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt z IOD. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dodatkowej zgody to Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) to użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 22. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
 23. a. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
 24. b. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
 25. c. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
 26. d. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
 27. e. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
 28. f. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 29. Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
 30. a. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika
 31. b. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 32. Oprócz tego na naszych serwisach można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:
 33. a. Google Analytics
 34. b. Facebook Pixel
 35. c. YouTube
 36. Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa.
 2. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
 3. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
 4. Skorzystanie z Usługi dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu rozpatrywane jest zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu, które jednak nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne dane, dostępne w Serwisie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu Internetowego.
 6. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data opublikowania regulaminu: 24.05.2018 r.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

facebook-icon twitter-icon youtube-icon menu-icon send-icon copy-icon